Jupyter Notebook基础操作汇总

一、快捷键

●查看快捷键(Help->Keyboard Shortcuts)
●运行选中的代码块(control + enter)
●运行代码块并选择下面的代码块(shift + enter)
●运行代码块并且在该代码块的下面插入一个新的代码块(alt + enter,Mac下为option + enter)
●在当前选定代码块的上面插入代码块(A) 阅读全文Jupyter Notebook基础操作汇总